1. محسن کاظمی , الیاس ابراهیمی خرم آبادی , محمد ناصر مودی , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تعیین و مقایسه ترکیبات شیمیایی بخشهای مختلف میوه خربزه در تغذیه دام , دومین همایش ملی خربزه , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
 2. محسن کاظمی , الیاس ابراهیمی خرم آبادی , محمد ناصر مودودی , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , آنالیز کمی ترکیبات موجود در بخشهای مختلف گیاه خربزه ) L. Cucumis melo ( با روشهای متداول آزمایشگاهی , دومین همایش ملی خربزه , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
 3. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 4. بهناز عینی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , رضا ولی زاده , تاثیر فراوری دانه جو پرک شده در مقابل آردی بر تولید پروتئین میکروبی حاصل از جیره های گلوکوژنیک و مقایسه , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 5. بهناز عینی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , رضا ولی زاده , بررسی کنش تجزیه پذیری پروتئین کنجاله سویا و فرآوری فیزیکی دانه جو بر ویژگی های تخمیرپذیری و تولید پروتئین میکروبی جیره های گلوکوژنیک , هفتمین کنگره علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 6. رضوان صمصامی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , رضا ولی زاده , بزرسی ییضگی بَی گ اًرش پذیزی شکمب ای ی پس اس شکمب ای پزیتئیه کزم خبکی)آیشیىیب ف تًیدا( بب استفبد اس ریش بَی بزین تىی , هفتمین کنگره علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 7. حسین راست پور , سیدعلیرضا وکیلی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , تعیین ترکیبات شیمیایی خلر فرآوری شده و بررسی قابلیت هضم و تولید گاز به روش آزمایشگاهی , هفتمین کنگره علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 8. میترا مزینانی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , اوره کند رهش، تامین کننده نیتروژن مورد نیاز در شکمبه , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 9. محسن کاظمی , آمنه اسکندری تربقان , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , الیاس ابراهیمی خرم آبادی , مهدی مرادی , رضا توحیدی , مقایسه روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون در یونجه سیلو شده , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 10. محسن کاظمی , آمنه اسکندری تربقان , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مهدی مرادی , بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف آفت کش دیازینون ) diazinon ( همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر پارامترهای تولید گاز در شرایط in vitro , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 11. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 12. حسین راست پور , سیدعلیرضا وکیلی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , تعیین ترکیبات شیمیایی خلر فرآوری شده و بررسی قابلیت هضم و تولید گاز به روش آزمایشگاهی , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 13. محمد سلمانی ایزدی , عباسعلی ناصریان , محمدرضا نصیری , رضا مجیدزاده هروی , رضا ولی زاده , بررسی بیان ژنهای SCD و FASN در میشهای بلوچی و نژادهای سنتز شده ایران بلک و آرمان , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 14. محسن کاظمی , آمنه اسکندری تربقان , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مهدی مرادی , آزاره صنعی , بررسی روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون و کاهش اثرات زیست محیطی آنها پس از کاربرد در سطح مزرعه یونجه , دومین همایش بین المللی پنجمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۳
 15. مهدی مهرابادی , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , اثرات افزودن مقادیر متفاوت پودر سیر و اکالیپتوس بر فراسنجه های تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی , دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
 16. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مقایسه فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و کاهش فوران های موجود در ملاس و شیره نبات با استفاده از روش برون تنی , سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
 17. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم فیبر غیر محلول در شوینده خنثی، جمعیت میکروبی و اتصال میکروب های هاضم فیبر کاه جو , دومین همایش ملی دام و طیور کشور , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
 18. پریسا کیمیای نشتفانی , سیدهادی ابراهیمی , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , مقایسه پروتیئن قابل استفاده در دئودنوم کنجاله سویا فراوری شده و نوع معمولی با استفاده از روش نوین مبتنی بر ازت آمونیاکی تولید شده در محیط برون تنی شکمبه , کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
 19. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تفسیرپروفیل تولیدگاز اندازه گیری شده توسط سیستم تمام اتوماتیک اندازه گیری فشاردرمنابع کربوهیدرات های غیرفیبری جامدومایع بااستفاده ازمدل های ریاضی مختلف , سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
 20. میترا مزینانی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , کنتیک تجزیه پذیری اوره و سایر منابع اوره کند رهش بر آزادسازی نیتروژن در شکمبه نشخوارکنندگان , سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
 21. عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , محمدرضا نصیری , استفاده از مدل حیوانی گوسفند در بررسی اثر تغذیه بر مقاومت انسولینی و بیان ژن GLUT4 در ماهیچه , اولین همایش جانورشناسی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
 22. مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , وحیده حیدریان میری , اثر مهار تولید متان بر تجمع گازهای قابل احتراق (CH4 + H2) و بازیابی انرژی در یونجه خشک و دانه جو به عنوان سوبسترا در شرایط برون تنی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 23. مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , وحیده حیدریان میری , اثر افزایش فشار و مجاورت گازهای تخمیری با میکروبهای شکمبه بر تولید و ترکیب گاز و قابلیت هضم در شرایط آزمایشگاهی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 24. سیدبهنام صدیقیان , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تعیین اثرات تفاله چغندر قند آمونیاکی شده توسط سطوح پایین آمونیاک و افزودن آنزیم و آب بر روی پارامترهای تولیدی گاز در شرایط آزمایشگاهی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 25. سیدبهنام صدیقیان , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تعیین اثرات تفاله چغندرقند آمونیاکی شده توسط سطوح بالای آمونیاک با افزودن آنزیم و آب بر پارامترهای تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 26. رضا خداوردی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , احمد ابراهیمی , بررسی اثر جایگزینی سیلاژ بوته گوجهفرنگی با سیلاژ ذرت بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 27. رضا خداوردی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , احمد ابراهیمی , تعیین ترکیب شیمیایی و تولیدگاز اندام هوایی بوته گوجه فرنگی خشک و سیلوشده , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 28. مهدی اسحاقیان , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مطالعه اثرات سیلاژ بوته سیبزمینی غنی شده با سبوس گندم بر روی روند تجزیهپذیری مادهخشک با تکنیک گاز تست , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 29. حجت قلی زاده نیولوئی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , پی کوآنگ یو , ارتباط ساختار مولکولی پروتئین با میزان پروتئین قابل متابولیسم و توازن پروتئین در شکمبه گاوهای شیری , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 30. حجت قلی زاده نیولوئی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , پی کوآنگ یو , مقایسه ساختار مولکولی کربوهیدرات در انواع مختلف غلات (جو، ذرت و سورگوم) با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 31. سعید کامل ارومیه , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فاطمه - هلن قانع استادقاسمی , محمد بنایان اول , ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 32. عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر تزریق شیردانی منابع مختلف کربوهیدراتی و چربی بر توازن نیتروژن گوسفندان نر بلوچی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 33. عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , محمدرضا نصیری , حسین ولی زاده , اثر افزودن پیه به جیرههای حاوی ذرت و جو بر عملکرد، فراسنجههای خونی و بیان ژن GLUT4 ماهیچه برههای ماده بلوچی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 34. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , حمیدرضا ظاهر فریمانی , رضا ولی زاده , علیرضا شهدادی , تأثیر نسبتهای مختلف پروتئین تجزیه پذیر به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر عملکرد و بازدهی خوراک در بزغالههای سانن , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 35. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , حمیدرضا ظاهر فریمانی , علیرضا شهدادی , رضا ولی زاده , تأثیر نسبتهای مختلف پروتئین غیر قابل تجزیه به پروتئین تجزیه پذیر در شکمبه بر وزن بدن و اندازه های بدنی در بزغالههای سانن , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 36. رضا صدیقی وثاق , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , امیر احمدپور , اثر پسماندهای پسته و دانه کلزا بر گوارشپذیری مواد مغذی و برخی متابولیتهای خون در گوسفند بلوچی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 37. مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , وحیده حیدریان میری , اثر مهار تولید متان بر تجمع گازهای قابل احتراق ) 2 + H 4 CH ( و بازیابی انرژی در یونجه خشک و دانه جو به عنوان سوبسترا در شرایط برون تنی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 38. مهدی محمودی ابیانه , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , امین صلاحی , مقایسه ارزش غذایی سه گونه گیاه شورزیست با کاه گندم و یونجه , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 39. رضا ولی زاده , چالشهای پرورش گوسفند در ایران , همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
 40. سید احسان غیاثی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثز تغذیه روغن سویای اکسید ضده در تقابل با نقص آنتی اکسیدانی هسته انار بز متابولیسم بز های سانن در دوره انتقال , دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام ی طی رً - داوشگا شهید باهىر کرمان، 86 شهری رً ما 839 , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
 41. سید احسان غیاثی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثز تغذیه روغه سویای اکسید شده و هسته اوار بز ظزفیت آوتی اکسیداوی و فاکتور های التهابی خون بشهای ساوه در پیزامون سایش , دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام ی طی رً - داوشگا شهید باهىر کرمان، 16 شهری رً ما 13 , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
 42. محمد هادی اعظمی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر سطوح افسایشی ساپونین بر تولید گاز در شرایط برون تنی , دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام ی طی رً - داوشگا شهید باهىر کرمان، 16 شهری رً ما 13 , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
 43. مصطفی کریم پور , مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , محمدباقر نقیبی سیستانی , برآورد تولید اسیدهای چرب فرار در شکمبه گاوهای شیری هلشتاین بااستفاده از شبکه‏ های عصبی و عصبی - فازی تطبیقی , همایش ملی دام و طیور شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۲
 44. حجت قلی زاده نیولوئی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , پی کو آنگ یو , مطالعه ساختار مولکولی پروتئین ارقام سورگوم ایرانی با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه مادون قرمز , همایش ملی دام و طیور شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۲
 45. علیرضا ایوبی , جواد آرشامی , رضا ولی زاده , زهرا موسوی , مهشید زارعی , بررسی تاثیر عصاره آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی و هیستوپاتولوژی بیضه موش های صحرایی نر ویستار , همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۰۵
 46. علیرضا ایوبی , امیر موسائی , رضا ولی زاده , اثرعصاره آلوئه ورا و کلپوره بر متابولیسم گلوکز و چربی خون رت های نر ویستار دیابتی شده با استرپتوزوتوسین , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 47. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , ملک حسین دلاور , محمدمهدی محقی , غزاله بهرامی , بررسی ارزش غذایی ضایعات حاصل از عصاره گیری مالت بصورت سیلاژ در تغذیه نشخوارکنندگان , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 48. ملک حسین دلاور , محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , محمدمهدی محقی , محمد طاهر میرکزهی , غزاله بهرامی , مقایسه پتانسیل تجزیه پذیری ماده خشک برگ کلم سفید و قرمز به روش درون کیسه ای in situ , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 49. مجتبی یاری , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , غلامرضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی میرزایی , میلاد منافی , پیکانج یو , تعیین ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات ها یونجه چیده شده در سه مرحله رشد و در صبح و بعداظهر با طیف سنجی FTIR , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 50. محسن ساری , سرجیو کالسامیگلیا , الفرد فررت , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر pH و منابع فیبر غیر علوفه ای بر متابولیسم نیتروژن در فرمنترهای کشت پیوسته دو جریانه , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 51. رضا گنجوی , رضا ولی زاده , علیرضا هروی موسوی , محسن دانش مسگران , جواد آرشامی , مرضیه تیموری رودی , صمد صادقی , اثر افزودن روغن گلیسرول و کانولا در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری در دوره ی انتقال , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 52. مرتضی کردی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر منابع مختلف پکتینی بر مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 53. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر استفاده از پوسته پسته و مکمل پلی اتیلن گلایکول (PEG) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، تولید و ترکیبات شیر متابولیت های چربی خون و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیری سانن , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 54. سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , عبدالمنصور طهماسبی , مهدی بهگر , اثر سود، اوره، پرتو و پلی اتلین گلیکول (PEG) در پوسته پسته بر تولید گاز و برآورد سنتز پروتئین میکروبی در شرایط آزمایشگاهی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 55. سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , عبدالمنصور طهماسبی , مهدی بهگر , شاهرخ قوتی رودسری , تاثیر جایگزینی پوسته پسته با یونجه در جیره گوسفندان بلوچی بر جمعیت باکتری‏ های سلولولیتیک در شکمبه , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 56. محمدهادی اعظمی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مرتضی حسینی غفاری , تاثیر سطوح افزایشی ساپونین بر متابولیت‏های خونی و pH شکمبه بزغاله های نر سانن , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 57. صمد صادقی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح کاه گندم عمل آوری شه با گاز آمونیاک بر عملکرد و ارزیابی اقتصادی آزمایش در جیره تلیسه های هلشتاین , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 58. علیرضا ایوبی , جواد آرشامی , رضا ولی زاده , زهرا موسوی , امیر موسائی , تاثیر عصاره آبی-الکلی آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی رتهای وپستار نر , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 59. عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر تزریق داخل شیردانی منابع گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر تست تحمل گلوکز گوسفندان , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 60. یونس علی علی جو , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , عبدالمنصور طهماسبی , اثر متقابل فرآوری دانه جو و نوع روغن بر قابلیت هضم و توازن نیتروژن در گوسفند بلوچی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 61. یونس علی علی جو , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر نوع چربی جیره و روش فرآوری دانه جو بر فعالیت جویدن و تخمیر شکمبه ای گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 62. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تأثیر جایگزینی یونجه با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیر شکمبه، متابولیتهای خون و ابقاء نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 63. رضا گنجوی , رضا ولی زاده , علیرضا هروی موسوی , محسن دانش مسگران , جواد آرشامی , صمد صادقی , اثر افزودن روغن کانولا در آب آشامیدنی گاوهای دوره ی انتقال بر متابولیت های خونی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۶
 64. علیرضا ایوبی , رضا ولی زاده , امیر موسائی , عاطفه بابایی , اثر سرب و زردچوبه بر فراسنجه های خونی رتهای نر ویستار دیابتی شده با استر پتوزوسین , همایش ملی گیاهان دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵
 65. علیرضا ایوبی , جواد آرشامی , رضا ولی زاده , زهرا موسوی , محسن ابوالفضلی , امیر موسائی , اثر عصاره آنغوزه بر متابولیسم گلوکز و لیپوپروتیین های خون رت های نر ویستار , همایش ملی گیاهان دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵
 66. محمدعلی نوروزیان , رضا ولی زاده , ابوالقاسم نبی پور , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: الف: نقش مقدار علوفه , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 67. رضا گنجوی , علیرضا هروی موسوی , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , جواد آرشامی , مرضیه تیموری رودی , اثرات افزودن روغن کانولا به آب آشامیدنی گاو های شیری در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر , چهارمین کنگره علوم دامی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 68. آیدین رضائی نیا , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , اثر استفاده از سطوح مختلف سیلاژ فرآورده فرعی پسته بر عملکرد و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 69. محمدعلی نوروزیان , رضا ولی زاده , ابوالقاسم نبی پور , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: ب: نقش اندازه قطعات علوفه , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 70. امیر مختارپور , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , اثر اوره و پلیاتیلن گلیکول بر خصوصیات شیمیایی پوست پسته سیلوشده , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 71. آیدین رضائی نیا , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , اثر افزودنی های مختلف بر مولفه های شیمیای و تخمیری سیلاژ فراورده های فرعی پسته , چهارمین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 72. مهدی بهگر , رضا ولی زاده , محمد میرزایی , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , شاهرخ قوتی رودسری , تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتر یهای شکمبه ای سلولولیتیک درگاوهای شیرده , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 73. محمد مهدی سرگلزهی , عباسعلی ناصریان , محمود رضایی رکن آبادی , رضا ولی زاده , علیرضا هروی موسوی , اثر آب مغناطیسی بر ترکیبات شیر و خون بزهای شیرده نژاد سانن , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 74. رضا ولی زاده , اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملا مخلوط شده بر میزان مصرف خوراک و فعالیت جویدن گاوهای شیرده با تولید متوسط , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 75. رضا ولی زاده , تاثیر سطوح مختلف برگ خرما بر عملکرد بره های بلوچی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 76. امین صلاحی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , مهدی محمودی ابیانه , مقایسه فراسنجه های حاصل از تولید گاز برگ تعدادی از واریته های خرمای ایران با علف خشک یونجه در شرایط برون تنی (In vitro) , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 77. مهدی بهگر , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سمانه قاسمی , مدیر احمد موسوی شلمانی , علی شیرزادی , تاثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده به تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتئین میکروبی با استفاده از نیتروژن 15- , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 78. رضا ولی زاده , روند پرورش نشخوارکنندگان در کشور , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 79. سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مهدی بهگر , اثر ترکیبات فنلی موجود در پوست پسته بر قابلیت هضم و برخی از خصوصیات تخمیری شکمبه گوسفندان بلوچی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 80. رضا ولی زاده , مقایسه مکمل‏های آلی و غیر آلی روی بر تولید و ترکیب شیر و غلظت عنصر روی در شیر گاوهای شیرده هلشتاین , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 81. مهدی بهگر , رضا ولی زاده , محمد میرزایی , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , شاهرخ قوتی رودسری , تاثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتریهای شکمبه ای سلولولیتیک در گاوهای شیرده , چهارمین کنگره علوم دامی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 82. امین صلاحی , رضا ولی زاده , مهدی محمودی ابیانه , جایگزینی سطوح مختلف کاه گندم با برگ خرما بر سلامتی بره های بلوچی , چهارمین کنگره علوم دامی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 83. سعید حسینی , علیرضا فروغی , حسن فضایلی , رضا ولی زاده , بررسی اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملا مخلوط شده بر pH مایع شکمبه، برخی متابولیت های خونی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری با تولید متوسط , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 84. محمدمهدی سرگلزهی , عباسعلی ناصریان , محمود رضایی رکن آبادی , رضا ولی زاده , مریم آخوندزاده , علیرضا هروی موسوی , جنتی , کاربرد آب مغناطیسی در تغذیه بزهای شیرده سانن , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 85. مهدی محمودی ابیانه , رضا ولی زاده , علیرضا کوچکی , عباسعلی ناصریان , امین صلاحی , مقایسه ارزش غذایی سه گونه شورزیست Sedilitzia rosmarinus، Kochia scoparia و Halocnemum strobilzceum یا کاه گندم و یونجه , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 86. محسن ساری , سرجیو کالسامیگلیا , آلفرت فرد , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سمیه سالاری , اثر pH و منابع فیبر غیر علوفه برای تخمیر میکروبی در فرمنترهای کشت پیوسته دو جریانه با استفاده از جیره تمام کنسانتره ای گاوهای پرواری , چهارمین کنگره علوم دامی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 87. قاسم جلیلوند , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثز تزریق شکمبه ای سطوح مختلف یک مخلوط آنزیمی بر قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 88. مهدی بهگر , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سمانه قاسمی , میر احمد موسوی شلمانی , علی شیرزادی , تأثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتیین میکروبی با استفاده از نیتروژن - 15 , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 89. قاسم جلیلوند , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر تزریق شکبمه ای سطوح مختلف یک مخلوط آنزیمی بر قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند , چهارمین کنگره علوم دامی 89 , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۸
 90. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان , مقایسه ارزش غذایی کاه گندم و کاه جو با روش تولید گاز و in situ , نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۰۳
 91. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , محمدمهدی محقی , تعیین ارزش غذائی علوفه زعفران در تغذیه دام , اولین همایش ملی زعفران و زرشک- قائن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
 92. ا میر بالاخیال , عباسعلی ناصریان , علیرضا هروی موسوی , فریدون افتخارشاهرودی , رضا ولی زاده , تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیائی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا , سومین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 93. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , کبری عرب , مقایسه ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری کاه زیره سیاه و زیره سبز , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 94. جواد بیات کوهسار , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , رشید صفری , تعیین ارزش غذایی انواع تفاله مرکبات با استفاده از روش تولید گاز , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 95. جواد بیات کوهسار , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , رشید صفری , تحمین تجزیه پذیری ماده خشک انواع تفاله مرکبات در شکمبه با استفاده از روش کیسه های نایلونی , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 96. رضا ولی زاده , فراوری فیزیکی جیره های کاملا مخلوط و تاثیر ان بر مصرف اتنخابی اجزای خوراک درگاو های شیرده , سومین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 97. رضا ولی زاده , اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل اوری شده با بخار تحت فشار بر هضم شکمبه وحرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند , سومین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 98. امید حشمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر دو منبع مختلف نشاسته ای همراه با محصولات فرعی پسته بر تولید و درصد ترکیبات شیرگاوهای هلشتاین , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 99. رضا ولی زاده , تاثیر منبع کربوهیدرات غیر فیبری و افزودن دانه تفت داده شده کانولا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین , سومین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 100. علی رضا توسلی نیا , رضا ولی زاده , رضا وکیلی , سعید سبحانی راد , تاثیر کاه کلزا عمل اوری شده با سطوح مختلف سود و اوره بر عملکرد بره های نر کردی , سومین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 101. رضا ولی زاده , افزایش عملکرد بره های پرواری با استفاده از حبه نمودن غذای کامل , سومین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 102. ا میر بالاخیال , عباسعلی ناصریان , علیرضا هروی موسوی , فریدون افتخارشاهرودی , رضا ولی زاده , تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 103. مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تزریق منابع کربوهیدراتی با چربی در بعد از شکمبه بر عملکرد شیردهی بزهای سانن , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 104. محسن ساری , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تأثیر منبع کربوهیدرات غیر فیبری و افزودن دانه تفت داده شده کانولا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 105. محسن ساری , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تأثیر تزریق شیردانی پکتین بر تولید شیر و توازن نیتروژن در بزهای سانن , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 106. مرتضی چاجی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار بر هضم شکمبه و حرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 107. مرتضی چاجی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , مطالعه خصوصیات فیزیکی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار و اهمیت آنها در تغذیه نشخوارکنندگان , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 108. علی حسین خانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , فرآوری فیزیکی جیره های کاملاً مخلوط و تأثیر آن بر مصرف انتخابی اجزای خوراک در گاوهای شیرده , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 109. علی رضا توسلی نیا , رضا ولی زاده , رضا وکیلی , سعید سبحانی راد , اثرات سود و اوره بر تجزیه پذیری کاه کلزا , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 110. پیام وهمنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مجتبی طهمورث پور , فریدون افتخارشاهرودی , بررسی خصوصیات شیمیایی سیلاژ غنی شده محصولات فرعی پسته با اوره و ملاس , سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۳۰
 111. جواد بیات کوهسار , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , رشید صفری , تأثیر تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین , دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶
 112. رشید صفری , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , علیرضا بیات , تأثیر تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین , دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶